skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

 • ALT YAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir sınırları içindeki, içme suyu, yağmur suyu,kanalizasyon,telefon hatları, doğal gaz hatları elektrik hatları vb alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini temin etmekle görevlidir.

 • CENAZE HİZMETLERİ

  Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

 • ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ

  Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine ve büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

 • E-BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ

  "Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanırız" ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımızın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı hizmetleri en kolay bir şekilde ve vatandaş memnuniyetini esas alarak sunmak için teknolojiden en

 • EMLAK VE İSTİMLAK HİZMETLERİ

  Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt ya

 • İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ

  Çevre düzeni ve planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uy

 • İTFAİYE, AFET YÖNETİM VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

  İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etme

 • KAYNAK YÖNETİM HİZMETLERİ

  Her çeşit toptancı hallerini mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve denetler. Belde kaynaklarını daha etkin kullanmak için yeni proje

 • KÜLTÜR SANAT HİZMETLERİ

  Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, yurt içi ve yurt dışı müsabakala

 • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

  Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile huzurevi, kimsesizler misafirhanesi, her türlü yardım hizmetleri, gençlik merkezleri, engellilere destek ve yardım, kadınlara, gençlere ve çocuklara spor ve hobi alanları gibi hizmetleri sunm

 • SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ

  İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj, artıma tesisleri ve diğer tesisleri kurmak kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

 • ULAŞIM HİZMETLERİ

  Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını,

 • ULAŞIM KOORDİNASYON HİZMETLERİ

  Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl, ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerini koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanının görevlendirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri başkanlığında, k

 • ÜST YAPI (YOL VE DONATI) HİZMETLERİ

  Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam

 • ÜST YAPI BİNA VE DONATILARININ YAPIMI HİZMETLERİ

  Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür ve idare hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

 • YAYGIN EĞİTİM HİZMETLERİ

  Sosyal ve Kültürel, ekonomik, hizmetleri yürütmek, geliştirmek amacı ile meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,  işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve

back on top